K84 Augustinusweg richting centrum.JPGK81-83 Boterdijk met kerkhof.JPGK77-85 Kreeftenheide richting Gochsedijk.JPGK79 grensovergang met cafe Jagershof richting centrum.JPGK78 MFC de Klaproos.JPGK77-85 nieuwe School.JPGK77-85 nieuwe Kerk.JPGK77-85 speeltuin Kreeftenheide.JPG

Notulen SiebengewaldsForum 10 september 2014

Notulen siebengealdsForum 10 september 2014

Notulen 10 september 2014.
Plaats: MFC ‘De Klaproos’
Datum: 10 september
Tijd: 20.00 uur.

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom aan Sander van Lier en Yvonne Heuvelmans van Venterra.


2. Bij voldoende belangstelling mogelijk bouw starterswoningen St. Jozefstraat.
Sander van Lier en Yvonne Heuvelmans geven een presentatie van de mogelijke bouw van starterswoningen in Siebengewald. Als Forum willen we hier graag aan meewerken en wel om de volgende redenen:
• De bouw is realiseerbaar voor een bedrag van € 150.000,-- v.o.n. Voor startende personen een bedrag dat mogelijkheden biedt bij een geldlening.
• De huizen hebben een zeer laag energieverbruik. Voor € 60,00 per maand aan lichtkosten is dit zeer aantrekkelijk. In de praktijk blijkt dit bedrag zelfs nog lager te liggen.
• Als forum zijn we er van overtuigd dat de 8 woningen op de 2 geplande percelen voor ons dorp een grote aanwinst zullen zijn.
We maken de volgende afspraken:
o Op de site www.venterra.nl komt info over de 8 woningen waar mensen direct info kunnen krijgen (op 1 oktober gerealiseerd).
o Venterra stuurt info naar ons op. Wij plaatsen op onze site.
o De film over de bouw van de huizen is te vinden op youtube https://www.youtube.com/watch?v=I8oUmudKtxY
o Venterra maakt met ons een afspraak om een info-avond te organiseren.
Wij maken een afspraak. Venterra zorgt voor een poster, wij zorgen voor de verspreiding. Dit kan via facebook, onze site, grenskoerier en wellicht een ander sociaal medium! Oscar, Alfred en Herman pakken dit op!

3. Bespreking van diverse zaken als:
• Verslag wandelvierdaagse 25 – 28 juni.
De wandelvierdaagse is afgesloten. Alles is goed verlopen. Patricia Laurensen en Lidy van den Hove hebben dit samen met Herman Janssen opgepakt. Gelukkig is later ook de voetbalvereniging in de persoon van Evelien Peters aangesloten. Via Evelien hebben we als dorp een volwaardige rol kunnen spelen in dit gebeuren. Zou jammer geweest zijn als we dit niet opgepakt hadden.

• Geld inzamelen voor landelijke organisaties centraliseren (stand van zaken).
Er is een bestuur gevormd. Hans Stammen is voorzitter, Sabine Nuyten secretaresse, Mandy vd Hoogen penningmeester en Rudi Jans is lid van het bestuur. Emmers om discreet eveloppen te kunnen verzamelen zijn besteld. Sabine heeft hele gang van zaken opgezet. Week 15 wordt collecteweek. Veel werk. Mensen met ervaring (Bergen) komen uitleg geven voor wat betreft berekenen. Landelijke acties doen mee evenals de Locale jeugdraad. Acties voor wat betreft goederen doen niet mee. 20 oktober volgende vergadering

• Zorg in de toekomst. Voorbereiding gesprek op 22 september met de zorggroep.
Op 22 september heeft dit plaats gevonden. Alle dorpen hadden goede presentaties. Ook wij hadden de zaken goed voorbereid. Voor Siebengewald waren aanwezig Herman Janssen, Diny Koks, Karel Janssen, Rudi Jans en Tiny School.

• Accommodatiebeleid gemeente.
Wordt uitgelegd door Jan van Triel. 18 juni was een overleg. 3 september zou de overdracht plaats vinden. Contracten kunnen pas getekend worden als Optiesport er voor gezorgd heeft dat alles volgens afspraak overgedragen kan worden (op 30 september was dit nog niet het geval). Mensen bewust gemaakt worden dat de gymzaal beter gebruikt moet worden. Er moet nog veel geregeld worden. We hebben 5 jaar uitstel gekregen. In Wellerlooi en Afferden zijn dorpsinitiatieven actief om de huidige zalen te slopen en op een andere plek weer opnieuw te bouwen en te exploiteren.

• Centrale agenda.
Oscar, Alfred en Herman gaan kijken naar mogelijkheden.

• Beter benutten van de web-site.
Oscar, Alfred en Herman gaan kijken naar mogelijkheden.

• Voorbereiding gesprek met gemeente op 8 december.
Op 7 oktober is er overleg met de andere dorpen. Wellicht een punt op de agenda. Op 26 november houden wij onze volgende vergadering. Gevraagd is om na te denken over hetgeen we aan de orde stellen.

4. Rondvraag.
- Heeft Jos suggesties voor zijn opvolging in januari. Herman gaat in overleg. We moeten actief zoeken naar een oplossing.
- Voorstel uitwerken bordjes op basis Lilian. Voorstel wordt door Herman uitgewerkt en rond gestuurd.
- Karel zou samen met Jan Straatman kijken naar busverbindingen. Wellicht kan dit opg